วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545)
หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการการศึกษา
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พรบ. ลิขสิทธ์ 2537

การละเมิดลิขสิทธิ์
1. ทำซ้ำหรือดัดแปลง
2. เผยแพร่แก่สาธารณะ
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน

บทลงโทษ

จะคุก 6 เดือน ถึง 4 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน
ถึง 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2544

ประเด็นสำคัญ
- ข้อความอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฏหมาย
- การเก็บรักษาเอกสาร
- การรับรองเอกสาร
- การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
ลักษณะความผิด
1. กระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์
2. กระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
3. กระทำต่อความมั่นคง
4. ใช้ชุดคำสั่งกระทำผิด
5. กระทำผิดของปู้ให้บริการ
6. เปิดเผยข้อมูลของหนักงานเจ้าหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น