วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545)
หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการการศึกษา
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พรบ. ลิขสิทธ์ 2537

การละเมิดลิขสิทธิ์
1. ทำซ้ำหรือดัดแปลง
2. เผยแพร่แก่สาธารณะ
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน

บทลงโทษ

จะคุก 6 เดือน ถึง 4 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน
ถึง 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2544

ประเด็นสำคัญ
- ข้อความอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฏหมาย
- การเก็บรักษาเอกสาร
- การรับรองเอกสาร
- การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
ลักษณะความผิด
1. กระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์
2. กระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
3. กระทำต่อความมั่นคง
4. ใช้ชุดคำสั่งกระทำผิด
5. กระทำผิดของปู้ให้บริการ
6. เปิดเผยข้อมูลของหนักงานเจ้าหน้าที่

แนวโน้มการวิจัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ไปทางไหน


ขอบเขตทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอบข่าย AECT

ขอบข่ายของศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

1. เลือกปัญหา

2. ศึกษาปัญหา

3. ให้คำจำกัดอยู่

4. สร้างสมมุติฐาน

5. พิจารณาแหล่งที่มา

6. สร้างเครื่องมือที่ใช่วิจัย

7. เก็บรวบรวม

8. จัดกระทำและวิเคระห์ข้อมูล

9. ตีความ

10. เขียนรายงาน