วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 องค์ประกอบของการสื่อสาร


องค์ประกอบของการสื่อสาร
อาจารย์ อุทิศ บำรุงชีพได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของการสื่อสาร มีอยู่ 6 ข้อ ดังนี้
1.ผู้ส่ง(Sender) คือ ผู้นำข่าวสารเรื่องราวเพื่อส่งไปยังผู้รับ
2.เนื้อหา(Message) คือ สารที่ส่งออกมาเพื่อให้ผู้รับรับข้อมูล
3.ช่องทางในการนำสาร(Channel) คือ ตัวกลางที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวที่ผู้ส่งต้องการให้ไปถึงผู้รับ
4.ผู้รับ(Receiver) คือ ผู้รับเนื้อหาเรื่องราวจากแหล่งหรือที่ผู้ส่งส่งมา
5.ผล(Effect) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งส่งเรื่องราวไปยังผู้รับ
6.ผลย้อนกลับ(Feed Back) คือ สิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากผลซึ่งผู้รับส่งกลับมายังผู้ส่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น