วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 วัตถุกราฟิก

วัสดุใดๆ ซึ่งแสดงความจริง แสดงความคิดอย่างชัดเจน โดยใช้ภาพวาด ภาพเขียน ภาพถ่าย และอักษรข้อความรวมกันมี 6 ประเภท ดังนี้

1. แผนภูมิ ใช้แสดงความสัมพันธ์ ความต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ ลักษณะสิ่งของและปรากฎการณ์ต่าง ๆแผนภูมิแบ่งได้ 9ประเภท ดังนี้

1.1 แผนภูมิแบบตาราง

1.2 แผนภูมิแบบต่อเนื่อง
1.3 แผนภูมิแบบต้นไม้
1.4 แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ
1.5 แผนภูมิแบบสายธาร
1.6 แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ
1.7 แผนภูมิแบบองค์การ
1.8 แผนภูมิแบบอธิบายภาพ
1.9 แผนภูมิแบบลำดับเรื่อง2. แผนสถิติ ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์หรือ ความแตกต่างระหว่างจำนวนข้อมูล

แผนสถิติแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
2.1 แผนสถิติแบบเส้น
2.2 แผนสถิติแบบแท่ง
2.3 แผนสถิติแบบพื้นที่
2.4 แผนสถิติแบบรูปภาพ
2.5 แผนสถิติแบบวงกลม
3.แผนภาพ ใช้แสดงความสัมพันธ์ ของโครงสร้าง หรือการทำงานที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยอาศัยภาพลายเส้น ตัวอักษร สัญลักษณ์ เพื่อแสดง ลักษณะเฉพาะ หรือโครงสร้างที่สำคัญเท่านั้น


แผนภาพแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

3.1 แผนภาพแบบลายเส้น
3.2 แผนภาพแบบรูปภาพ
3.3 แผนภาพแบบบล็อก
3.4 แผนภาพแบบผสม


4. ภาพโฆษณาเป็นทัศนวัสดุที่ใช้แสดงความคิดหรือข้อเท็จจริงด้วยสัญลักษณ์ โดยการออกแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นในระยะเวลาอันสั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายจดจำได้อย่างรวดเร็ว5. การ์ตูน ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งต่างๆเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งเป็นแนวความคิดผู้เขียนเพื่อจูงใจ ให้แนวความคิด สร้างอารมณ์ขัน หรือล้อเลียน

การ์ตูนแบ่งได้ 6 ประเภท

5.1 การ์ตูนการเมือง
5.2 การ์ตูนเรื่อง
5.3 การ์ตูนประกอบเรื่อง
5.4 การ์ตูนโฆษณา
5.5 การ์ตูนภาพเดียวจบ
5.6 การ์ตูนแบบตอนสั้น6. แผนที่และลูกโลก

- แผนที่ เป็นทัศนวัสดุที่แสดงทิศทาง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก โดยใช้ เส้น สี สัญลักษณ์ และการกำหนดมาตราส่วน
แผนที่แบ่งได้ 2 ลักษณะ

6.1 ลักษณะการใช้งาน เช่น แผนที่ตั้งโต๊ะ
6.2 ลักษณะเนื้อหา เช่น แผนที่ประวัติศาสตร์- ลูกโลกเป็นวัสดุสามมิติประเภทหุ่นจำลองแบบย่อส่วนโดยย่อส่วนหรือลดขนาดของโลก

ลูกโลกแบ่งออก 4 ประเภท

6.1 ลูกโลกแสดงอาณาเขต
6.2 ลูกโลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ
6.3 ลูกโลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ และอาณาเขต
6.4 ลูกโลกแสดงเฉพาะโครงร่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น