วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7 แนวจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อ

ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม


2. ทฤษฎีปัญญานิยม พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจมนุษย์ การแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ลักษณะคือ

ความรู้ในลักษณะเป็นขั้นตอน
ความรู้ในลักษณะการอธิบาย
ความรู้ในลักษณะเงื่อนไข

ซึ่งความรู้ 2 ประเภทหลังนี้ ไม่ต้องการลำดับการเรียนรู้ที่ตายตัว

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ โครงสร้างภายในมีลักษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ มนุษย์จะนำความรู้ใหม่ ๆ ที่เพิ่งได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม


พื้นฐานทางจิตวิทยา

1. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มปัญญานิยม นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์

2. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการเรียนรู้คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ

2.1 แรงขับ หมายถึง ความต้องการของผู้เรียน


2.2 สิ่งเร้า ความรู้หรือการชี้แนะจากครูหรือจากแหล่งการเรียน

2.3 การตอบสนอง เป็นการตอบสนองที่สังเกตได้จากพฤติกรรมของผู้เรียน


2.4 การเสริมแรง เป็นการให้รางวัลเมื่อผู้เรียนตอบสนอง

3. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้ นักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยการนำความรู้เดิมมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล แล้วประมวลเป็นความรู้ใหม่


4. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มจิตวิทยาสังคม นักจิตวิทยาสังคมเชื่อว่า ลักษณะกลุ่มสังคมในห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้เรียนรู้ เช่น การเรียนแบบอิสระ การเรียนเป็นกลุ่มเล็กบทบาทสำคัญของการเรียนจะอยู่ที่ว่า ผู้เรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งพบว่า การเรียนแบบร่วมมือมีผลดีกว่าการเรียนแบบแข่งขัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น