วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวโน้มการวิจัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ไปทางไหน


ต้องยึดกรอบความเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ขอบเขตทางเทคโนโลยี
2.
หลักการทางเทคโนโลยีขอบเขตทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอบข่าย AECT
ขอบข่ายของศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย


1. เลือก

2. ศึกษา

3. จำกัดคำ

4. สมมุติฐาน

5. พิจารณา

6. สร้างเครื่องมือ

7. เรวบรวม

8. วิเคระห์ข้อมูล

9. ตีความ

10. เขียนรายงาน

หลักการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็นนักออกแบบและจัดการเรียนรู้ ระหว่างคนสู่ตน โดยใช้ระบบออกแบบระบบการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น