วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

แนวโน้มการวิจัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ไปทางไหน


ขอบเขตทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอบข่าย AECT

ขอบข่ายของศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

1. เลือกปัญหา

2. ศึกษาปัญหา

3. ให้คำจำกัดอยู่

4. สร้างสมมุติฐาน

5. พิจารณาแหล่งที่มา

6. สร้างเครื่องมือที่ใช่วิจัย

7. เก็บรวบรวม

8. จัดกระทำและวิเคระห์ข้อมูล

9. ตีความ

10. เขียนรายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น