วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7 แนวจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อ

ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม


2. ทฤษฎีปัญญานิยม พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจมนุษย์ การแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ลักษณะคือ

ความรู้ในลักษณะเป็นขั้นตอน
ความรู้ในลักษณะการอธิบาย
ความรู้ในลักษณะเงื่อนไข

ซึ่งความรู้ 2 ประเภทหลังนี้ ไม่ต้องการลำดับการเรียนรู้ที่ตายตัว

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ โครงสร้างภายในมีลักษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ มนุษย์จะนำความรู้ใหม่ ๆ ที่เพิ่งได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม


พื้นฐานทางจิตวิทยา

1. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มปัญญานิยม นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์

2. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการเรียนรู้คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ

2.1 แรงขับ หมายถึง ความต้องการของผู้เรียน


2.2 สิ่งเร้า ความรู้หรือการชี้แนะจากครูหรือจากแหล่งการเรียน

2.3 การตอบสนอง เป็นการตอบสนองที่สังเกตได้จากพฤติกรรมของผู้เรียน


2.4 การเสริมแรง เป็นการให้รางวัลเมื่อผู้เรียนตอบสนอง

3. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้ นักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้เรียน ด้วยการนำความรู้เดิมมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล แล้วประมวลเป็นความรู้ใหม่


4. การเรียนรู้ตามทัศนะกลุ่มจิตวิทยาสังคม นักจิตวิทยาสังคมเชื่อว่า ลักษณะกลุ่มสังคมในห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้เรียนรู้ เช่น การเรียนแบบอิสระ การเรียนเป็นกลุ่มเล็กบทบาทสำคัญของการเรียนจะอยู่ที่ว่า ผู้เรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งพบว่า การเรียนแบบร่วมมือมีผลดีกว่าการเรียนแบบแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 วัตถุกราฟิก

วัสดุใดๆ ซึ่งแสดงความจริง แสดงความคิดอย่างชัดเจน โดยใช้ภาพวาด ภาพเขียน ภาพถ่าย และอักษรข้อความรวมกันมี 6 ประเภท ดังนี้

1. แผนภูมิ ใช้แสดงความสัมพันธ์ ความต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ ลักษณะสิ่งของและปรากฎการณ์ต่าง ๆแผนภูมิแบ่งได้ 9ประเภท ดังนี้

1.1 แผนภูมิแบบตาราง

1.2 แผนภูมิแบบต่อเนื่อง
1.3 แผนภูมิแบบต้นไม้
1.4 แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ
1.5 แผนภูมิแบบสายธาร
1.6 แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ
1.7 แผนภูมิแบบองค์การ
1.8 แผนภูมิแบบอธิบายภาพ
1.9 แผนภูมิแบบลำดับเรื่อง2. แผนสถิติ ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์หรือ ความแตกต่างระหว่างจำนวนข้อมูล

แผนสถิติแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
2.1 แผนสถิติแบบเส้น
2.2 แผนสถิติแบบแท่ง
2.3 แผนสถิติแบบพื้นที่
2.4 แผนสถิติแบบรูปภาพ
2.5 แผนสถิติแบบวงกลม
3.แผนภาพ ใช้แสดงความสัมพันธ์ ของโครงสร้าง หรือการทำงานที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยอาศัยภาพลายเส้น ตัวอักษร สัญลักษณ์ เพื่อแสดง ลักษณะเฉพาะ หรือโครงสร้างที่สำคัญเท่านั้น


แผนภาพแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

3.1 แผนภาพแบบลายเส้น
3.2 แผนภาพแบบรูปภาพ
3.3 แผนภาพแบบบล็อก
3.4 แผนภาพแบบผสม


4. ภาพโฆษณาเป็นทัศนวัสดุที่ใช้แสดงความคิดหรือข้อเท็จจริงด้วยสัญลักษณ์ โดยการออกแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นในระยะเวลาอันสั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายจดจำได้อย่างรวดเร็ว5. การ์ตูน ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งต่างๆเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งเป็นแนวความคิดผู้เขียนเพื่อจูงใจ ให้แนวความคิด สร้างอารมณ์ขัน หรือล้อเลียน

การ์ตูนแบ่งได้ 6 ประเภท

5.1 การ์ตูนการเมือง
5.2 การ์ตูนเรื่อง
5.3 การ์ตูนประกอบเรื่อง
5.4 การ์ตูนโฆษณา
5.5 การ์ตูนภาพเดียวจบ
5.6 การ์ตูนแบบตอนสั้น6. แผนที่และลูกโลก

- แผนที่ เป็นทัศนวัสดุที่แสดงทิศทาง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก โดยใช้ เส้น สี สัญลักษณ์ และการกำหนดมาตราส่วน
แผนที่แบ่งได้ 2 ลักษณะ

6.1 ลักษณะการใช้งาน เช่น แผนที่ตั้งโต๊ะ
6.2 ลักษณะเนื้อหา เช่น แผนที่ประวัติศาสตร์- ลูกโลกเป็นวัสดุสามมิติประเภทหุ่นจำลองแบบย่อส่วนโดยย่อส่วนหรือลดขนาดของโลก

ลูกโลกแบ่งออก 4 ประเภท

6.1 ลูกโลกแสดงอาณาเขต
6.2 ลูกโลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ
6.3 ลูกโลกแสดงลักษณะภูมิประเทศ และอาณาเขต
6.4 ลูกโลกแสดงเฉพาะโครงร่าง

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 5 การแบ่งประเภทของสื่อการสอน

เมื่อวันจันทร์ อาจารย์ได้พาพวเเร กลุ่ม 403 ไปชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ก่อนดีกว่า รู้สึกจะออกทะเลไปเยอะไปหน่อยมั้งเนี่ย เรา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลอยู่ทางซ้ายมือ ก็คืออยู่ติดกันเลยนั้นแหล่ะครับ


ข้างหน้าจะเป็นวงเวียน ตรงกลางวงเวียนจะมีรูปโลมา2-3ตัวอยู่กับน้ำพุ เหมือนจะทำให้เหมือนกับว่าโลมากำลังเล่นน้ำประมาณนั้น ส่วนข้างๆวงเวียนทั้งซ้าย-ขวาก็จะเป็นที่จอดรถ

ภายในตึกก็จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ฝั่ง ฝั่ง
นึงจะเป็นไปดูพวกปลาของสถาบันที่เก็บไว้จะอยู่ทางขวามือซึ่งต้องเสียเงินในการเข้าไปดูด้วย

ส่วนอีกฝั่งเป็นที่เก็บกระดูกสัตว์น้ำประเภทต่างๆ ซึ่งสมัยผมเด็กก็ไม่กล้าขึ้นไปดูก็เลยไม่ค่อยรู้ว่ามีอะไรบ้างการแบ่งประเภทของสื่อการสอน แบ่งตามระดับประสบการณ์ของผู้เรียนซึ่ง เดล ได้แบ่งเป็น 10ประเภท โดยยึดเอาความเป็นรุปธรรมและนามธรรมเป็นหลักและเรียงลำดับจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมที่สุด เรียกว่า "กรวยประสบการณ์"
ขั้นที่ 1 ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย
ประสบการณ์ที่เป็นรากฐานของประ
สบการณ์ทั้งปวงเพราะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ขั้นที่ 2 ประสบการณ์จำลอง
จากข้อจำกัดที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ จึงใช้ประสบการณ์จำลองแทน

ขั้นที่ 3 ประสบการณ์นาฏการ

ประสบการณ์ที่จัดขึ้นแทนประสบการณ์จริงที่เป็นอดีตไปแล้ว

ขั้นที่ 4 การสาธิต
การอธิบายข้อเท็จจริง ความจริง และกระบวนการที่สำคัญด้วยการแสดงให้เห็นเป็นลำดับขั้น

ขั้นที่ 5 การศึกษานอกสถานที่
การพานักเรียนไปศึกษายังแหล่งความรู้นอกห้องเรียน

ขั้นที่ 6 นิทรรศการ
การจัดแสดงสิ่งต่างๆ รมทั้งมีการส
าธิตและการฉายภาพยนตร์ประกอบ

ขั้นที่ 7 ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
ผู้เรียนได้เรียนด้ว
ยการเห็นและการได้ยินเสียงเหตุการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ไปพร้อมๆกัน

ขั้นที่ 8 การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง
ได้แก่ เทปบันทึกเสียง แผ่นเสียง ซึ่งต้องอาศัยเรื่องการขยายเสียง ส่วนภาพนิ่ง ได้แก่ รูปภาพขนิดโปร่งแสง สไลด์

ขั้นที่ 9 ทัศนสัญลักษณ์
มีความเป็นนามธรรมมากขึ้น จำเป็นที่
ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นพื้นฐาน

ขั้นที่ 10 วจนสัญลักษณ์
ประสบการณ์สุดท้าย เป็นนามธรรม
ที่สุด

วัสดุกราฟิก
ทัศนวัสดุอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการสื่อความหมายเพื่อแสดงสัญลักษณ์หรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง แนวคิด มี 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุกราฟิก 2 มิติ และวัตถุกราฟิก 3 มิติ

ประเภทของสื่อวัสดุ
1. สื่อวัสดุกราฟิก เป็นวัสดุ 2 มิติรูปร่างแบน เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์
2. สื่อวัสดุ 3 มิติ เป็
นสื่อที่สร้างมาจากวัสดุต่างๆ สามารถตั้งแสดงด้วยตังเอง เช่น หุ่นจำลอง
3. สื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อ
ที่ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เทป แผ่นซีดี

สื่อวัสดุกราฟิก
1. วัสดุกราฟิก ได้แก่ ภาพเขียน ภาพสี
2. คุณค่าของวัสดุกราฟิก เช่น ราคาถูก ครูผลิตเองได้
3. ประโยชน์ข
องวัสดุกราฟิก เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกัน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
4. ลักษณะของวัตถุกราฟิกที่ดี ตรงกับเนื้อหา รูปแบบง่าย ไม่ยุ่งยาก
5. การออกแบบวัสดุกราฟิก เหมาะสมกับผู้เรียน ตรงตามเนื้อหา
6. ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุก
ราฟิก แสดงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ ข้อจำกัด ใช้กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก
7. ประเภทของวัตถุกราฟิก เช่น แผนภูมิ
สื่อวัสดุ 3 มิติ
รูปทรงประกอบด้วยขนาดทั้ง 3 ทิศทาง คือ กว้าง ยาว หนา นูน บางอย่างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น บางอย่างเป็นสิ่งที่อยู่โดยธรรมชาติ
ประเภทของวัสดุ 3 มิติ เช่น หุ่นจำลอง ป้ายนิเทศ กระบะทราย